Photo of Dolphins


Photo copyright Rick Tesoro

Mediterranean common dolphin, taken in the Alboran Sea (Spain).